• <li id="dxlul"></li>
  <wbr id="dxlul"></wbr>
  1. <li id="dxlul"></li>

   <button id="dxlul"></button>

   <progress id="dxlul"><legend id="dxlul"></legend></progress>

   Polityka prywatno?ci


   Bristol-Myers Squibb Company, oraz jej spó?ki zale?ne i powi?zane dok?ada wszelkich starań w celu prawid?owego wype?niania stosownych wymogów prawnych dotycz?cych ochrony danych osobowych.?

   Zakres
   Niniejsza Polityka dotycz?ca ochrony danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzib? przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa? (?Spó?ka”) przedstawia okre?lone, wa?ne informacje na temat sposobu, w jaki Spó?ka przetwarza dane osobowe gromadzone poprzez niniejszy serwis internetowy (?Serwis”). Spó?ka pe?ni funkcj? administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

   Kategorie przetwarzanych danych osobowych
   W niektórych miejscach na stronach Serwisu mo?e by? wymagane podanie danych, aby mo?liwe by?o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez osob? odwiedzaj?c? strony Serwisu (U?ytkownik”), lub udzielenie U?ytkownikowi dost?pu do konkretnych obszarów/tre?ci/funkcjonalno?ci lub konkretnego dzia?ania. Niektóre informacje podane nam przez U?ytkownika mog? stanowi? dane osobowe. Dane te obejmuja imi? i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), wykonywany zawód.
   Automatycznie zbieramy pewne informacje o tym, jak odwiedzane s? strony Serwisu, umieszczaj?c i czytaj?c pliki cookie na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczegó?owe informacje na temat korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej mo?na znale?? na stronie O plikach cookie.

   Cel przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne oraz ujawnianie danych osobowych
   Spó?ka przetwarza dane osobowe U?ytkowników odwiedzaj?cych Serwis w celu:

   • umo?liwienia korzystania z Serwisu
   • zweryfikowania, czy u?ytkownik nale?y do docelowej grupy odbiorców,
   • rejestracji u?ytkownika w oparciu o uwierzytelnienie,
   • kontaktowania si? z u?ytkownikiem w celu zarz?dzania dost?pem do Serwisu i bie??cego informowania o zmianach w Serwisie,
   • rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach

   Podstaw? prawn? przetwarzania danych w powy?szych celach stanowi art. 6 pkt 1 b RODO.

   Spó?ka przetwarza dane osobowe U?ytkowników odwiedzaj?cych Serwis równie? w celu:

   • poprawy i personalizowania zawarto?ci Serwisu oraz
   • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i systemów IT Spó?ki,

   Powy?sze cele przetwarzania stanowi? prawnie uzasadnione interesy Spó?ki. Podstaw? prawn? przetwarzania danych w powy?szych celach stanowi art. 6 pkt 1 f RODO.
   W zakresie niezb?dnym w zwi?zku w wy?ej opisanymi celami upowa?nieni kontrahenci zewn?trzni np. dostawcy us?ug informatycznych, oraz ograniczona liczba cz?onków personelu Spó?ki, np. z Dzia?u Marketingu, Dzia?u Informatycznego, i.t.p. mog? uzyska? dost?p do danych osobowych oraz przetwarza? je w zwi?zku z wykonywaniem obowi?zków s?u?bowych lub zobowi?zań umownych.?
   Spó?ka mo?e przesy?a? dane osobowe u?ytkownika do spó?ek Grupy Bristol-Myers Squibb na potrzeby realizacji celów przetwarzania wskazanych powy?ej, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spó?ki lub innych spó?ek Grupy Bristol-Myers Squibb.
   Niektórzy z tych cz?onków personelu oraz kontrahentów zewn?trznych lub innych spó?ek z grupy Bristol-Myers Squibb maj? swoj? siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium EOG, w tym równie? w państwach, które mog? nie zapewnia? takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak Polska. Spó?ka podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby tacy odbiorcy danych zostali zwi?zani obowi?zkiem zachowania poufno?ci, a tak?e wdra?a ?rodki, takie jak standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa wszelkich przekazywanych danych osobowych. Dodatkowe informacje dotycz?ce przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG oraz? kopie odpowiednich umów lub innych dokumentów, na podstawie których prowadzone jest takie przekazywanie, mo?na uzyska?, kontaktuj?c si? z nami na adres podany poni?ej w punkcie ?Dane kontaktowe”.?

   Przechowywanie danych osobowych
   Dane osobowe przechowywane s? jedynie przez okres niezb?dny do realizacji celów opisanych powy?ej, w szczególno?ci umo?liwienia korzystania z Serwisu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i systemów IT Spó?ki zgodnie z obowi?zuj?cym prawem.

   Bezpieczeństwo i integralno?c danych
   Spó?ka utrzymuje uzasadnione ?rodki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich utrat?, ingerencj? w nie, niew?a?ciwym ich wykorzystaniem, nieuprawnionym dost?pem do nich a tak?e przed ich ujawnieniem, zmian? lub zniszczeniem. Spó?ka posiada równie? procedury pomagaj?ce w zapewnieniu, aby takie dane by?y wiarygodne odpowiednio do ich przeznaczenia, a tak?e dok?adne, kompletne i aktualne.

   Prawa
   U?ytkownicy mog?, zgodnie z maj?cym zastosowanie prawem, zg?osi? sprzeciw wobec lub za??da? ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, a tak?e za??da? dost?pu do, sprostowania, usuni?cia i przeniesienia ich w?asnych danych osobowych. ??dania nale?y zg?asza? pisemnie lub za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres podany poni?ej w punkcie ?Dane kontaktowe”.?
   Je?eli U?ytkownik dowie si? o zmianie lub niedok?adno?ci swoich danych osobowych, powinien poinformowa? Spó?k? o takich zmianach, aby umo?liwi? zaktualizowanie lub skorygowanie swoich danych osobowych.?
   U?ytkownicy mog? wnie?? skarg? do organu nadzorczego, je?eli uznaj?, ?e przetwarzanie przez Spó?k? ich danych osobowych narusza maj?ce zastosowanie prawo.?

   Ujawnienia wymagane lub dozwolone przez prawo
   Niezale?nie od wszelkich, pozosta?ych postanowień niniejszego Polityki, Spó?ka mo?e ujawnia? lub przetwarza? w inny sposób dane osobowe w kontek?cie dowolnej transakcji sprzeda?y lub innej transakcji dotycz?cej ca?o?ci lub dowolnej cz??ci przedsi?biorstwa, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, lub wymagane na potrzeby kontroli prowadzonych przez organy regulacyjne, którym Spó?ka mo?e zosta? poddana w dowolnym momencie.

   Dane kontaktowe
   U?ytkownicy mog? zg?asza? wszelkie ??dania lub pytania dotycz?ce przetwarzaniach ich Danych osobowych, kontaktuj?c si? ze Spó?k? za po?rednictwem poczty email: kontakt.bmspoland@bms.com
   Dodatkowo U?ytkownicy mog? w dowolnym momencie skontaktowa? si? z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysy?aj?c wiadomo?? e-mail na adres eudpo@bms.com

   ?

   毛片基地