• <li id="dxlul"></li>
  <wbr id="dxlul"></wbr>
  1. <li id="dxlul"></li>

   <button id="dxlul"></button>

   <progress id="dxlul"><legend id="dxlul"></legend></progress>

   Nasza misja

   Nasz? misj? jest odkrywanie, opracowywanie oraz dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagaj? pacjentom przezwyci??a? powa?ne choroby.?

   Nasze zobowi?zania

   Jeste?my przekonani, ?e o wiarygodno?ci producenta decyduj? jego honor i uczciwo??. Zobowi?zujemy si? post?powa? zgodnie z t? zasad? wobec pacjentów i klientów, pracowników, lokalnych spo?eczno?ci, ?rodowiska naturalnego, udzia?owców firmy oraz innych zainteresowanych stron. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy w oparciu o efektywne zarz?dzanie i wysokie standardy etyczne. Nieustannie zabiegamy o przejrzysto?? relacji oraz otwarty dialog ze wszystkimi partnerami biznesowymi, aby lepiej zrozumie? ich potrzeby. Bierzemy odpowiedzialno?? za zachowanie równowagi ?rodowisk: ekonomicznego, spo?ecznego i naturalnego. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów i dostawców.?

   Wobec pacjentów i klientów

   Zobowi?zujemy si? do prowadzenia badań naukowych na najwy?szym poziomie oraz do inwestowania w badania i rozwój w dziedzinie biofarmacji. Naszym celem jest odpowiadanie na potrzeby zdrowotne pacjentów cierpi?cych na powa?ne choroby, poprzez dostarczanie innowacyjnych leków wysokiej jako?ci. Stosowanie metod naukowych o najwy?szych standardach jako?ci przynosi korzy?ci kliniczne i ekonomiczne, owocuj?c lekami, które przyczyniaj? si? do przed?u?enia lub poprawy jako?ci ?ycia pacjentów. Zale?y nam, aby informacja o oferowanych przez nas lekach by?a dost?pna ca?emu ?rodowisku medycznemu.

   Wobec naszych pracowników

   Tworzymy przyjazne ?rodowisko dla zró?nicowanej grupy pracowników. Zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój kariery, równowaga mi?dzy ?yciem prywatnym a zawodowym, sprawiedliwe traktowanie i szacunek okazywany naszym pracownikom to nasze priorytety.

   Wobec naszych udzia?owców

   D??ymy do systematycznego osi?gania dobrych wyników finansowych oraz budowania trwa?ej warto?ci dla akcjonariuszy.

   Wobec ?rodowiska naturalnego

   Wspieramy i zach?camy do ochrony naturalnych zasobów oraz d??ymy do zminimalizowania wp?ywu naszej dzia?alno?ci na ?rodowisko naturalne.

   毛片基地