• <li id="dxlul"></li>
  <wbr id="dxlul"></wbr>
  1. <li id="dxlul"></li>

   <button id="dxlul"></button>

   <progress id="dxlul"><legend id="dxlul"></legend></progress>

   Kariera

   Razem mo?emy zmienia? ?wiat na lepsze.


   Rodzina puszczaj?ca bańki mydlane
   T

   worzymy innowacyjne leki, które pomagaj? pacjentom przezwyci??a? powa?ne choroby. Jednocze?nie oferujemy naszym pracownikom przyjazne i zró?nicowane ?rodowisko, dostarczaj?c inspiruj?cych wyzwań. Niezale?nie od zajmowanego stanowiska, ka?dy z nas ma swój wk?ad w to, co robimy. I dzi?ki temu mo?emy zmienia? ?wiat na lepsze.

   Zmieniamy ?ycie… mo?e równie? Twoje…

   W Bristol-Myers Squibb naszym codziennym zobowi?zaniem jest pomoc lekarzom oraz pacjentom w przezwyci??aniu powa?nych chorób. Nasz sukces budujemy dzi?ki ludziom, którzy s? odwa?ni, innowacyjni oraz pe?ni pasji i?zaanga?owania - ludziom, którzy potrafi? pracowa? w zespole jednocze?nie wzbogacaj?c go o swoje indywidualne zdolno?ci w tak ró?nych obszarach jak?badania kliniczne, marketing, promocja, finanse i inne.

   Jako wiod?ca, globalna firma biofarmaceutyczna stwarzamy mo?liwo?ci pracy na ca?ym ?wiecie. Poszukujemy osób, które chc? mie? wp?yw na popraw? jako?ci ?ycia. Je?li tak? osob? jeste? Ty, kliknij?tutaj?i sprawd?, dlaczego warto pracowa? w Bristol-Myers Squibb.

   career

   Pracownicy w holu

   Praca u nas

   Jasny cel. Niepowtarzalna kultura pracy. Szansa, by pracowa? z najlepszymi. To tylko kilka powodów, dla których warto rozpocz?? karier? w Bristol-Myers Squibb. Zobacz?nasze najnowsze nagrody i wyró?nienia?i dowiedz si? wi?cej o tym, jak zapewniamy naszym pracownikom rozwój w pracy i poza ni?.
   Ró?norodno?? i integracja

   Ró?norodno?? i integracja

   Nasz? si?? jest ró?norodne, tolerancyjne ?rodowisko pracy, które sprzyja efektywno?ci i odpowiedzialno?ci.

   Odno?niki do ?róde? dla osób poszukuj?cych pracy

   Szukaj i aplikuj

   Rozpocznij prac?, która naprawd? ma znaczenie.

   Jeste?my firm? globaln?

   Nasze placówki na ?wiecie.

   毛片基地