• <li id="dxlul"></li>
  <wbr id="dxlul"></wbr>
  1. <li id="dxlul"></li>

   <button id="dxlul"></button>

   <progress id="dxlul"><legend id="dxlul"></legend></progress>

   Kontakt

   Nasza strona zawiera wiele przydatnych informacji z ró?nych obszarów. W przypadku zapytań ogólnych, je?li informacje zawarte na stronie s? niewystarczaj?ce, prosimy o kontakt.

   Informacje i serwisy medyczne

   Zyskaj dost?p do informacji i ?róde? dla pracowników s?u?by zdrowia.

   Infolinia informacji medycznej

   Aby zg?osi? reklamacj? jako?ciow? lub dzia?anie niepo??dane nale?y skontaktowa? si? w nast?puj?cy sposób:

   E-mail: informacja.medyczna@bms.com

   Odwied? nasz??stron? mi?dzynarodow?, aby zg?osi? dzia?ania niepo??dane, wad? jako?ciow? produktu lub zapytanie z zakresu informacji medycznej dla rynków lokalnych.


   KONTAKT

   Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
   Armii Ludowej 26
   00-609 Warszawa

   Kapita? zak?adowy: 30.000.000 PLN
   NIP: 526-26-43-500
   Regon: 015225500
   Organ rejestrowy: S?d rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS: 0000127998

   ?

   Tel:? +48 22-260-6400
   Fax:?+48 22-260-6464
   E-mail:?kontakt.bmspoland@bms.com


   Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o.
   Armii Ludowej 26
   00-609 Warszawa

   ?

   Kapita? zak?adowy: 1.000.000 PLN
   NIP: 526-26-67-707
   Regon: 015276638
   Organ rejestrowy: S?d rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS: 0000138701

   ?

   Tel:?+48 22-260-6400
   Fax:?+48 22-260-6464
   E-mail:?kontakt.bmspoland@bms.com

   ?

   Pytania dotycz?ce dost?pno?ci naszych produktów prosimy przesy?a? na kontakt.bmspoland@bms.com

   毛片基地