• <li id="dxlul"></li>
  <wbr id="dxlul"></wbr>
  1. <li id="dxlul"></li>

   <button id="dxlul"></button>

   <progress id="dxlul"><legend id="dxlul"></legend></progress>

   Badania Kliniczne

   Firma Bristol-Myers Squibb w 2014 roku zainwestowa?a 4,5 miliarda dolarów na odkrywanie i opracowywanie innowacyjnych leków, które pomagaj? pacjentom przezwyci??a? powa?ne choroby.?
   W ci?gu ostatnich kilku lat dostarczyli?my pacjentom wiele nowych produktów pomagaj?cym w chorobach takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, przewlek?e wirusowe zapalenie w?troby typu B, nowotwory, HIV/AIDS, czy cukrzyca. Patrz?c w przysz?o?? widzimy, ?e nasze?portfolio?leków poszerza si?; mamy oko?o 55 cz?steczek w fazie badań klinicznych, z których niemal po?owa to cz?steczki biologiczne. Obszary terapeutyczne b?d?ce w spektrum naszych zainteresowań to:?

   ??Immunoonkologia
   ??Onkologia
   ??Immunologia
   ??Kardiologia
   ??Wirusologia
   ??Choroby zw?óknieniowe?
   ??Nowe obszary
   ??Choroby metaboliczne

   Jeste?my szczerze przekonani o konieczno?ci dzielenia si? informacjami w obszarze badań klinicznych z pacjentami, ?rodowiskiem medycznym/naukowym, mediami, ustawodawcami i opini? publiczn?, co jest równie? zgodnie z?zasadami odpowiedzialnej wymiany danych na temat badań klinicznych?przyj?tymi przez amerykańskie oraz europejskie zrzeszenia firm farmaceutycznych EFPIA i PhRMA. Wprowadzenie tych zasad ma na celu ochron? prywatno?ci pacjentów i uzyskanie ?wiadomej zgody na udzia? w badaniu, a tak?e wspó?prac? z organami regulacyjnymi czy ochron? poufnych informacji handlowych.
   Nasze dzia?ania opieramy na bezkompromisowym, trwa?ym fundamencie, którym jest wiara, i???bezcennym elementem” ka?dego produktu jest honor i uczciwo?? jego twórcy.
   ?

   Portal BMSStudyConnect

   Dowiedz si? wi?cej o badaniach klinicznych, nawi?? kontakt z innymi pacjentami i poszukaj badania klinicznego, które mo?e by? odpowiednie dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby: bmsstudyconnect.com/pl

   ?

   毛片基地